Özgür Yazılım Derneği Tüzüğü (2023)

2023 yılında Özgür Yazılım Derneği Olağanüstü Genel Kurulunca kabul edilmiştir. Buraya tıklayarak PDF formatında indirebilirsiniz.

Derneğin adı ve merkezi
Madde 1 – Derneğin adı Özgür Yazılım Derneği’dir. Kısaltması “ÖYD” olarak kullanılır.

Madde 2 – Özgür Yazılım Derneği’nin merkezi İstanbul’dur. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin amaçları
Madde 3 – Dernek aşağıda sıralanan amaçları gerçekleştirmek amacı ile çalışmalarda bulunur ve insanları bir araya getirir:

Derneğin çalışmaları
Madde 4 – Dernek, Madde 2’de belirlenen amaçlarına ulaşmak üzere aşağıdaki çalışmaları yapar;

Dernek Üyelik Tipleri
Madde 5 – Dernek üyelikleri aşağıdaki gibidir:

Dernek Üyelik Usulü
Madde 6 – Dernek üyelikleri aşağıdaki usulleri takip eder:

Dernek Üyeliğine İlişkin Genel Esaslar
Madde 7 – Üyelik aşağıdaki hükümlere tabidir;

Dernek Üyeliğinden Ayrılmak
Madde 8 – Üyelikten ayrılmak için aşağıdaki usul takip edilir;

Dernek Üyeliğinden Çıkarılmak
Madde 9 – Aşağıdaki hallerde üye Dernekten çıkarılır;

Üye Hak ve Yükümlülükleri
Madde 10 – Üye, Destekçi Üye ve Başvuran hak ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

Üyelerle İletişim
Madde 11 – Dernek, üyelerle kanuni zorunluluklar dahil olmak üzere tüm iletişimini aşağıdaki şekilde yapar:

Derneğin Organları
Madde 12 – Derneğin organları aşağıdaki gibidir:

Genel Kurul
Madde 13 – Genel kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup; Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel Kurul;

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 14 – Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:

Genel Kurula Çağrı
Madde 15 – Genel Kurul aşağıda yazılı usul üzerine toplanır;

Genel Kurul Toplantı Usulü
Madde 16 – Genel Kurul toplantıları aşağıdaki usulü takip eder;

Toplantısız ve Çağrısız Alınan Kararlar
Madde 17 – Aşağıdaki usule uymak koşulu ile toplantısız ve çağrısız karar alınabilir.

Oy Kullanma ve Karar Alma
Madde 18 – Genel Kurulda aşağıdaki usul ile oy kullanılır ve karar alınır.

Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Madde 19 – Her Genel Kuruldan sonra aşağıdaki usulde sonuç bildirimi yapılır.

Yönetim Kurulu
Madde 20 – Yönetim kurulunun teşkili aşağıdaki gibidir:

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 21 – Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir;

Yönetim Kurulunun Toplanması
Madde 22 – Yönetim Kurulu toplantısı aşağıdaki usulde toplanır ve yürütülür;

Denetim Kurulu
Madde 23 – Denetim Kurulunun oluşumu aşağıdaki gibidir;

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 24 – Denetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir;

İç Denetim
Madde 25 – Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Dernekte iç denetim, Denetim Kurulunca yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırılabilir. Bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Dernek Gelirleri
Madde 26 – Derneğin gelirleri şunlardır:

Üyelik Aidatları
Madde 27 – Üyelik aidatlarının belirlenmesi ve toplanması aşağıdaki usule tabidir:

Destekçi Üyelik Aidatları
Madde 28 – Destekçi üye ödentilerinin belirlenmesi ve toplanması aşağıdaki usule tabidir;

Dernek Defterleri
Madde 29 – Aşağıdaki defterler Dernekçe tutulur.

Dernek İktisadi İşletmesi
Madde 30 – Dernek Genel Kurul kararı ile yasa ve yönetmeliklere göre iktisadi işletme kurabilir.

Sandık Kurulması
Madde 31 – Dernek, Genel Kurul kararı ile yasa ve yönetmeliklere göre sandık oluşturabilir.

Temsilcilik
Madde 32 – Dernek gerekli gördüğü yerlerde Yönetim Kurulunun kararı ile Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir.

Uluslararası Faaliyetler, Yabancı Dernek ve Kuruluşlarla İlişkiler
Madde 33 – Dernek, Tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir ve yurt dışında temsilcilik açabilir. Yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir.

Tüzük Değişikliği
Madde 34 – Tüzük değişikliğinde aşağıdaki usul uygulanır;

Tasfiye
Madde 35 – Derneğin tasfiyesi için aşağıdaki usul takip edilir.

Ek hükümler
Madde 36 – İşbu tüzük otuz altı maddeden ibaret olup, hüküm eksikliği halinde ilgili mevzuat geçerlidir.